Byggtek Nord AS kan hjelpe deg med søknadsprosessen samt stå som ansvarlig søker.

Før du kan sette i gang med å bygge så må du få byggetillatelse fra din kommune, du må da sende inn byggesøknad (søknad om tiltak).
Det er i hovedsak to forskjellige søknader som kan brukes avhengig av størrelse og omfang på det som skal utføres.

Søknad uten ansvarsretter og søknad med ansvarsretter.

I tillegg kan man velge ett-trinnsbehandling eller rammesøknad med igangsettingstillatelse.

Alle tiltak må avsluttes med en søknad om ferdigattest, denne sendes når bygget er ferdigbygget. Ved godkjent søknad om ferdigattest så har kommunen gitt tillatelse til bruk av tiltaket.

Søknadsprosessen

Under er det gitt en forenklet forklaring og oversikt over stegene i en byggesak.

AREALPLANER OG BYGGEREGLER
For å fylle ut søknadspapirer så må man sjekke hvilke regelverk som gjelder i det området man ønsker å bygge. Det finnes ofte flere planer som er gjeldende og planene kan helt eller delvis overlappe hverandre. Eksempler på planer som kan gjelde for ditt område er kommuneplan, bebyggelsesplan, reguleringsplan, etc. I tillegg så er det bestemmelser i forskjellig lovverk som også kan være gjeldende for ditt tiltak.

En avklaring av hvilke føringer og bestemmelser som gjelder er viktig for å få en smidig søknadsprosess.

BYGGESAKSTEGNINGER
Byggesakstegninger er tegninger som viser planlagt tiltak og ønskede endringer. Tegningene er normalt i målestokk 1:00 og består av plan, snitt, fasade og perspektiv -tegninger.

Byggesakstegninger er ment for bruk i byggesak, men kan også benyttes til anbud, forhåndstakst, verdivurdering og som utgangspunkt til utforming av arbeidstegninger/prosjektering.

Se vår side om byggesakstegninger for mer informasjon om tegningene.

SITUASJONSKART
Kommunen krever at tiltaket er tegnet inn på et situasjonskart som er i målestokk og som viser vesentlig informasjon om avstander, størrelser og krav ihht arealplanene.
Situasjonskart kan vi levere som en del av byggesakstegningene.

NABOVARSLING
For de aller fleste byggesaker så er det krav om at naboer skal varsles, varsling skal være utført før søknad sendes kommunen. Innholdet i varselet må være tilstrekkelig for å skjønne hva det søkes om. Tegninger og situasjonskart følger normalt med nabovarselet.

Naboer har 14 dager med å komme med merknader til tiltaket. Eventuelle uenigheter kan svares på eller forsøkes løst. Alle merknader skal sendes til kommunen. Merknader fra naboer blir ikke nødvendigvis tatt til følge av kommunen.
Du må ikke ha tillatelse fra naboer for at kommunen skal kunne godkjenne søknaden.

Nabovarsling kan utføres på forskjellige måter. De vanligste måtene er personlig oppmøte hvor nabo signerer for mottatt varsel, rekommandert sending, varsling gjennom Altinn eller varsling med epost.

VALG AV SØKNADSTYPE OG UTFYLLING AV PAPIRER
Alt etter hvilken type søknad man har valgt så må det fylles ut en rekke skjemaer. Hvilke skjemaer som skal fylles ut er avhengig av søknadstype samt omfanget av tiltaket.

INNSENDING AV SØKNAD
Etter tegninger og situasjonskart er klar og nabovarsling utført så sender man inn søknad, dette kan gjøres på forskjellige måter alt etter hvilken kommune man skal søke. De vanligste måtene er å sende inn søknad på epost, digitalt eller per post.

(For søknad om rammetillatelse så må det i tillegg sendes søknad om igangsettingstillatelse).

SAKSBEHANDLING OG TILLATELSE
Saksbehandlingstiden for en søknad vil variere etter type søknad og om det er med eller uten dispensasjon, normalt er tiden 3 eller 12 uker. Etter kommunen har mottatt søknaden og at den er ansett som komplett så starter saksbehandlingstiden. Når kommunen har sendt ut vedtak om tillatelse så kan byggearbeid starte. Dersom utførelsen ikke er igangsatt innen 3 år så vil tillatelse falle bort.

FERDIGATTEST
Når bygget er ferdig må du søke kommunen om en ferdigattest. Først når ferdigattesten er godkjent, har du lov til å ta i bruk bygningen. Når du søker om ferdigattest bekrefter du at det du har bygget er i henhold til den godkjente byggesøknaden og i tråd med plan- og bygningsloven.

Hva kan Byggtek Nord AS gjøre?

Byggtek Nord AS kjenner godt til alle søknadstyper og kan finne den beste søknadsformen for ditt prosjekt. Vi kan stå som ansvarlig søker å utføre alle stegene i søknadsprosessen.

Byggtek Nord AS kan tegne byggesakstegninger for bruk i byggesaken, vi tegner opp ny eller eksisterende bolig og legger inn alle endringer du ønsker å søke om.

Byggtek Nord AS tilbyr tomtestudier for en utvidet sjekk av hvilke planer og bestemmelser som gjelder for ditt tiltak, tomtestudiet inneholder situasjonskart med forslag til størrelse og plassering av ønsket tiltak.

I tillegg tilbyr vi andre tjenester som kan være aktuelle, slik som konsulenttjenester hvor vi kan bistå med rådgivning og hjelp med å administrere ditt byggeprosjekt.

Ta kontakt så hjelper vi deg videre!