Byggtek Nord AS kan ta hånd om nabovarslingen samt svare på eller sende merknader til nabovarsling.

Har du mottatt et nabovarsel eller trenger du å varsle naboer?

Uansett hvilken side av bordet du sitter på når det kommer til en nabovarsling så kan vi hjelpe, vi har god erfaring på nabovarsling og merknader.

Sending av nabovarsel

Nabovarselet skal sendes til naboene før du søker om byggetillatelse. Naboer har da 14 dager med å komme med merknader. Nabovarselet, kvittering for sending og alle merknader skal sendes til kommunen sammen med byggesøknaden.

HVA MÅ VARSLES
Skal du sette opp noe som krever at du søker om byggetillatelse og som kan påvirke naboer så skal disse varsles.

INNHOLD I VARSELET

  • Beskrivelse hva du har tenkt å gjøre. Du må være så tydelig at naboer og gjenboere kan vurdere om de blir berørt av planene dine
  • Varselet skal inneholde den samme dokumentasjonen som byggesøknaden – hvis det berører naboene eller gjenboerne.
  • Dersom det du vil gjøre krever dispensasjon, må du oppgi det
  • Du må oppgi en frist for når du skal ha mottatt eventuelle merknader fra naboene. Fristen må være på minst to uker etter at nabovarselet er sendt og de har fått nødvendig dokumentasjon

HVEM MÅ VARSLES

  • Alle eiere og festere av nabo- og gjenboereiendommer. Naboeiendom er de som grenser til eiendommen din. Gjenboereiendom er eiendommer som ikke grenser direkte til eiendommen din, men er skilt med vei, gate, elv eller annet areal
  • Er det flere eiere eller festere av samme eiendom, må alle varsles hver for seg. Du må varsle selv om naboeiendommen ikke er bebygd. Du trenger ikke varsle leietakere eller leieboere.
  • Er naboen et sameie eller borettslag med et styre? Du må varsle styret, men trenger ikke varsle de som bor i sameiet eller borettslaget.
  • Er nabo en kommunal eiendom, må kommunen også varsles
  • Gjelder søknaden riving, må du også varsle de som har pengeheftelser i eiendommen
  • Hvis flere blir berørt av byggeplanene, kan kommunen kreve at disse også får nabovarsel.

SVAR PÅ MERKNADER
Det er ganske vanlig at naboer har merknader til byggeprosjekter og i mange tilfeller så blir det en diskusjon med naboen. I tilbakemelding på merknader så er det en stor fordel å kunne forankre svarene i lovteksten og forholde seg saklig. Kommunen må også forankre sine avgjørelser i lovteksten så her kan man styre avgjørelsen i riktig retning.

Sending av merknader

Har du mottatt et nabovarsel?
Dersom du har merknader og er mot byggeplanene til naboen så kan du sende merknader på tiltaket.

SENDE MERKNADER
Når du skal sende merknader på et nabovarsel så er det en fordel om man kan holde seg saklig og forankre merknadene i lovteksten. Kommunen må alltid forankre sine avgjørelser i loven og hvis da merknadene til nabovarselet er innenfor lovteksten, så må kommunen ta dette til følge.

Ønsker og personlige grunner som er mot byggeplanene har ofte liten innvirkning på en byggesak, dersom det ikke kan forankres i lovteksten.

Hva kan Byggtek Nord AS gjøre?

Vi kan finne ut om dine planer må nabovarsels og hvem som skal varsles. Vi kan utføre nabovarslingen for deg og svare på merknader fra naboer.

Vi kan hjelpe deg med formulering og sende svar på nabovarsel.

Vi bruker alltid saklige framføringer som er forankret i lovtekst og arealplaner. Dette gjelder enten du ønsker å sende nabovarsling eller at du har mottatt nabovarsling.

Med riktig formulering av innhold i nabovarsling eller formulering av merknader og svar så kan dette få gjennomslagskraft hos kommunen og man kan med mye større kraft være med å styre utfallet i byggesaken.

Ta kontakt så hjelper vi deg videre!

Husk at du har kun 14 dager på deg å svare på nabovarslet etter det er sendt!

Alle merknader søker mottar fra naboer SKAL sendes kommunen sammen med byggesøknad.