Byggtek Nord AS tegner etter ditt behov om det er et nytt bygg, eksisterende bygg, garasjer, støttemurer eller andre byggverk.

Hva er byggesakstegninger?

Byggesakstegninger er et sett med tegninger som sendes til kommunen i forbindelse med byggesøknad, tegningene viser planlagt tiltak og ønskede endringer. Tegningene er ment for bruk i byggesak, men kan også benyttes til anbud, forhåndstakst, verdivurdering og som utgangspunkt til arbeidstegninger/prosjektering.

Tegningene er normalt i målestokk 1:50, 1:100 eller 1:200 og består av flere plan, snitt og fasade-tegninger. De forskjellige typer tegninger er forklart lengere ned på siden. Tegningene leveres i PDF, men kan også fås i DWG format ved behov.

Hva krever kommunen?

Kommunen krever at det sendes inn tegninger som viser på en klar måte hva det søkes om. Normalt så krever kommunen plantegninger, fasadetegninger og snitt-tegninger. Situasjonskart er også en type tegning som kommunen krever, dette er et kart som viser avtrykket av tiltaket sammen med annen nødvendig informasjon.

Kommunen kan også be om andre tegninger utenom det som er vanlig, dette er i tilfeller hvor det er vanskelig å se hvordan planlagt tiltak eller endringer vil bli. Eksempler på slike tegninger kan være perspektivtegninger, landskapstilpasning, oppriss.

Tegningstyper

PLANTEGNINGER
Tegning som viser hvordan hvert plan skal utnyttes. Tegningen viser romløsning, romnavn, samt informasjon om størrelse og andre viktige mål. Tegningene inneholder ofte innredninger for å vise at rommene har tilstrekkelig størrelse for sin funksjon.

SNITT-TEGNINGER
Tegning som viser et snitt av huset for å kunne vise etasje høgder samt andre viktige høgdemål. Terrenglinjer er også vanlig å vise på en snitt-tegning.

FASADETEGNINGER
Tegning som viser en 2D tegning av fasaden med omliggende terreng. Normalt sett er det fire fasadetegninger for en bygning. Tegningen har som regel tekstur og skyggelegging for å gi et inntrykk av hvordan det boligen vil se ut når den er ferdigstilt.

PERSPEKTIVTEGNING
Tegning som viser boligen i «3D-perspektiv», sett fra utsiden. Tegningen er ikke alltid i normal målestokk, men kun for illustrativt bruk for å se planlagte endringer. Tegningen har som regel tekstur, skyggelegging og illustrative elementer slik som trær, biler, etc.

LANDSKAPSTEGNING
Tegning som viser boligen sett i sammenheng med omliggende bygninger og landskap. Tegningen er en slags utvidet perspektivtegning for et større område. Disse tegningene gir et godt inntrykk av bygningens strøkstilpassing.

OPPRISTEGNING
Tegning som viser omsøk tiltak sett i sammenheng med omliggende bygninger. Tegningen er i 2D og er en slag samling av fasadetegninger sett fra samme himmelretning. Tegningen er ment for å kunne se hvordan tiltakets høgder er sett i sammenheng med omliggende bygninger.

SITUASJONSKART
Kart som viser gjeldende byggetomt og området rundt. Kartet inneholder høgdekurver, bygninger, veger og forskjellige kommunal informasjon. Tiltaket som det søkes om legges inn på kartet med informasjon om størrelser, avstander og annen viktig informasjon.

Hva kan Byggtek Nord AS gjøre?

Byggtek Nord AS kan tegne alle typer byggesakstegninger, vi tegner det du ønsker å bygge samt fører tiltaket inn på situasjonskart. Vi kan hjelpe deg med løsninger og komme med designforslag.